SOC 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyolojiye Giriş II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 102
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere sosyolojinin temel konu ve kavramlarını belli ampirik ve kuramsal soru ve tartışmaların ışığında tanıtmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyolojinin genel terminolojisini ve sosyolojik kavramları tanımlayabileceklerdir.
  • Sosyolojinin temel ilgi alanlarını ve bu alanlar arası ilişkiyi değerlendirebileceklerdir.
  • Sosyoloji disiplininin modern toplumlardaki belli olguları (yoksulluk, toplumsal tabakalaşma, devlet ve politika, iş yaşamı ve ekonomi, kentleşme, din, toplumsal sapma, eğitim, kitle iletişim, küreselleşme ve toplumsal değişim gibi) nasıl ele aldığını açıklayabileceklerdir.
  • Sınıf, ırk, etnisite ve toplumsal cinsiyet konularına referansla toplumdaki eşitsizlikleri açıklayabileceklerdir.
  • Güç ilişkileri ve toplumsal yapılar arası bağlantıları sorgulayabileceklerdir.
  • toplumsal sapmaların nasıl tanımlandığı ve nasıl muamele gördüğü konusunda sosyolojik bakış açısı geliştirebilecektir.
Tanımı Bu ders, modern toplumda sosyal koşulları belirleyen kurumlar, yapısal dönüşümler ve süreçlere değinir. Bu doğrultuda, dersin temel içeriğini toplumsal cinsiyet, aile, din, medya iş ve ekonomi, kentleşme, göç, siyaset, modern örgütler ve küreselleşme gibi modern toplumun anahtar kurum ve süreçler oluşturacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 "Toplumsalı Düşünmek" PLUMMER, pp.18-43
3 Toplumsal Değişme ve Toplum Tipleri McIonis, pp. 411-433
4 Modern Kurumlar Calhoun, et al, pp. 402-433
5 Devlet ve Siyaset / Küçük sınav Calhoun, et al, pp. 434-464
6 Tabakalaşma Stratejileri: Sınıf ve Toplumsal Cinsiyet Matthewman, et al, pp. 171-214
7 Beden Sosyolojisi: Sağlık ve Hastalık Calhoun, et al, pp. 379-400
8 Aile ve Eğitim Calhoun, pp. 292-346
9 Kimlik, Duygular ve Din Kurumu Matthewman, pp. 233-295.
10 Ara sınav
11 Medya ve Popüler Kültür Giddens, pp. 292-346 Matthewman, pp. 233-295
12 Sınıf içi aktiviteler
13 Sosyolojik Teorinin Gelişimi Giddens, pp. 845-875
14 Sosyolojik Teorinin Gelişimi "Why Sociology?" Plummer, pp. 183-211
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı Plummer, K (2010) Sociology: The Basics, London:Routledge GIDDENS, A. (1998) Introduction to Sociology, London: Cambridge University Press Calhoun, C; LIGHT, D; KELLER, S. (1997) Sociology, New York:McGraw Hill.
Diğer Kaynaklar Yok

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
25
Final / Sözlü Sınav
1
31
    Toplam
171

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek.
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek.
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest