SOC 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çağdaş Sosyoloji Kuramları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 202
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Öğrencilere çağdaş sosyoloji kuramlarına girişini sağlayarak, onların sosyolojide ileri çalışmalar yapabilmeleri için sağlam bir kuramsal temel hazırlamak
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çağdaş sosyoloji kuramlarını kuran temel kavramları anlayarak kullanabileceklerdir.
  • Klasik sosyoloji kuramları ile olan devamlılık ve kesiklikleri inceleyerek, sosyolojide kuramsal değişimin içerdiklerini değerlendirebileceklerdir.
  • Sosyolojide yaklaşık İkinci Dünya Savaşından bugüne etkili olmuş argüman ve düşünürleri değerlendirebileceklerdir: eleştirel teori, fenomenoloji, exchange teorisi, Parsonçı işlevselcilik, sembolik etkileşim, post-yapısalcılık.
  • insan davranışının sosyolojik olarak açıklanmasında kullanılan açıklama modellerini ve sentezlerini ayırt edebileceklerdir.: fenomenolojik, konstraktivizm, normative-rasyonal, tarihsel, yapısal, post-yapısal.
  • Toplumun nesnel incelenmesinde ve bu amaç için kuram inşasında, ırk, toplumsal cinsiyet, ve sınıf faktörlerinin ne içerdiklerini değerlendirebileceklerdir.
  • Bilimsel nesne olarak incelenen öznenin etkinlik imkanlarını ve bilimsel çalışma yapan özne olarak sosyoloğun sorumluluğunu değerlendirebileceklerdir.
Tanımı Bu ders yaklaşık olarak İkinci Dünya Savaşından bugüne sosyolojide önem kazanan kuramsal yönelimlerin incelenmesini içerir. Özellikle düşünülen amaç, öğrencilerin kuram kurmakta klasik ve çağdaşolan arasındaki farkı sorgulayabilmeleri, teorinin alan çalışmasına katkısını inceleyebilmeleri, farklı açıklama yöntemlerini değerlendirebilmeleri, ve kuramsal çatışmanın kaynaklarını açıklayabilmeleridir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Toplum ve Sosyal Teorinin Önemi Reading: Elliott, A. 2014. Contemporary Social Theory, pp. 1-17.
3 Yapısal İşlevselcilik: Parsons & Merton Dillon, M. 2014. Introduction to Sociological Theory, pp. 155-182.
4 Sembolik Etkileşimcilik ve Erving Goffman Sosyolojisi Johnson, D.P. Contemporary Sociological Theory, pp.109-136.
5 Çatışma Kuramları: Weberyen Gelenek Wallace, R. & Wolf, A. 1995. Contemporary Sociological Theory, pp. 142-181.
6 Neo-Marksizm ve Eleştirel Kuram Elliott, A. 2014. Contemporary Social Theory, pp. 40-142.
7 Çağdaş Eleştirel Kuram: Jürgen Habermas Elliott, A. 2014. Contemporary Social Theory, pp. 177-205.
8 Ara Sınav
9 Cinsellik, Beden ve İktidar: Michel Foucault Dillon, M. 2014. Introduction to Sociological Theory, ss. 369-392.
10 Yapılaşma Kuramları: Giddens ve Bourdieu I Elliott, A. 2014. Contemporary Social Theory, pp. 144-175.
11 Yapılaşma Kuramları: Giddens ve Bourdieu II Elliott, A. 2014. Contemporary Social Theory, pp. 144-175.
12 Resmi Tatil
13 Ağlar, Riskler, Akışlar: Bauman ve Beck Elliott, A. 2014. Contemporary Social Theory, pp. 291-330.
14 Ağlar, Riskler, Akışlar: Bauman ve Beck Elliott, A. 2014. Contemporary Social Theory, pp. 291-330.
15 Genel Değerlendirme ve Sınıf İçi Sınav
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Dilon, Michele. 2014. Introduction to Sociological Theory: Theorists, Concepts and Their Applicability to the Twenty-First Century. Oxford: Wiley & Blackwell. Elliott, Anthony. 2014. Contemporary Social Theory: An Introduction. NY: Routledge. Johnson, Doyle Paul. 2008. Contemporary Sociological Theory: An Integrated Multi-level Approach. New York: Springer. Wallace, Ruth & Wolf, Allison. Contemporary Sociological Theory: Continuing the Classical Tradition. NJ: Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar Verilen kuramların sınanması için örnek calışmalar.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
7
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
25
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
10
Final / Sözlü Sınav
1
10
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest