SOC 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplumsal Tabakalaşma
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 204
Bahar
3
0
3
5

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, toplumsal tabakalaşmanın temel klasik ve modern açıklamalarını tanıtmak ve sosyal, ekonomik ve politik eşitsizliklerin nedenini sınıf, toplumsal cinsiyet ve ırk/etnisite kavramları üzerinden tartışmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Toplumsal tabakalaşmanın kendine özgü teorilerini açıklayabileceklerdir.
  • Tabakalaşma ve eşitsizliğin farklı boyutlarını tartışabileceklerdir.
  • Toplumsal tabakalaşmayı iktidar, sınıf, toplumsal cinsiyet, ve ırk/etnisite kavramlarına referansla değerlendirebileceklerdir.
  • Günümüz sınıf yapısını farklı boyutları ile tartışabileceklerdir.
  • Toplumsal hareketliliği açıklayabileceklerdir.
Tanımı Bu ders, toplumlardaki farklı eşitsizlik formlarını göz önünde bulundurarak toplumsal tabakalaşmanın hem teorik hem de ampirik tartışmalarına giriş yapmaktadır. Tabakalaşma sınıf, toplumsal cinsiyet, ırk/etnisite, iktidar, elitler, yoksulluk, meşrulaştırma ve toplumsal hareketlilik gibi kavramların vurgulanması üzerinden tartışılmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 Tabakalaşma ve Eşitsizliğin Tarihi Harold Kerbo, Social Stratification and Inequality, Chapter 1 & Chapter 3
3 Klasik Tabakalaşma Kuramları Harold Kerbo, Social Stratification and Inequality, Chapter 4
4 Modern Tabakalaşma Teorileri Harold Kerbo, Social Stratification and Inequality, Chapter 5
5 Toplumsal Sınıflar ve Sınıf Yapısı Harold Kerbo, Social Stratification and Inequality, Chapter 6 & Chapter 7
6 Orta Sınıflar ve İşçi Sınıfı Kerbo, H. Social Stratification and Inequality, Chapter 8
7 Yoksullar ve Altsınıflar Kerbo, H. Social Stratification and Inequality, Chapter 9.
8 Ara sınav
9 Irk ve Etnisite Bottero, W. Stratification: Social Division and Inequality, pp. 89-105.
10 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Bottero, W. Stratification: Social Division and Inequality, pp. 106-125.
11 Toplumsal Hareketlilik Kerbo, H. Social Stratification and Inequality, Chapter 12.
12 Küreselleşme, Yoksulluk, Küresel Tabakalaşma Harold Kerbo, Social Stratification and Inequality, Chapter 14 & 16
13 Eşitsizliğin Sonuçları: Eşitsizlik ve Sağlık Botteto, W. Stratification: Social Division and Inequality, pp. 186-204.
14 Dönem değerlendirmesi ve özet
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı Harold Kerbo, 2002, Social Stratification and Inequality New York: McGraw Hill; David Grusky (ed.), 2008, Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective, New York: Westview Press
Diğer Kaynaklar Ek okumalar dönem içinde duyurulacaktır.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
14
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
20
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
1
Ödev
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
32
    Toplam
156

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek.
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek.
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek.
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest