SOC 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Siyaset Sosyolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 208
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencileri siyasal süreçlerin ve olguların toplumsal temelleriyle tanıştırmak ve bireytoplumdevlet arasındaki etkileşimin niteliği, türleri ve sonuçları konusunda temel bilgi edinmelerini sağlamaktır. Bunu yaparken, siyaset sosyolojisi alanında geliştirilen kuramsal yaklaşımlardan hareketle, öğrencilerin etraflarında gelişen siyasal olay ve olgulara sosyolojik bir gözle bakabilmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • modern devletin ortaya çıkışı ve gelişim sürecinı sosyolojik bir perspektiften tartışabilecektir.
  • demokratik, totaliter ve otoriter rejimlerin temel niteliklerini tanımlayabilecektir.
  • toplumsal kurum ve olguların siyaseti nasıl etkilediği ve siyaset tarafından nasıl şekillendirildikleri üzerine analitik değerlendirmeler yapabilir.
  • siyasi partilerin toplum ve siyasal kurumlar arasında nasıl bir köprü rolü oynadığını tanımlayabilir.
  • vatandaşta siyasal katılım motivasyonunu arttıran ya da zayıflatan etmenleri açıklayabilir.
  • küreselleşme ve küresel toplumsal hareketlerin siyasal kurum ve süreçler üzerinde yaptığı etkilerin yönelimi üzerine yorum geliştirebilir.
Tanımı Ders, toplumsal aktör ve süreçlerin siyasalı, siyasal kurum ve süreçlerin de toplumsalı belirlediği, bu anlamda iki alan arasında karşılıklı bir etkileşimin olduğu varsayımından hareket etmektedir.Bu nedenle ders, devlet, siyaset, ekonomi, sivil toplum, siyasal partiler ve birey arasında varolan karmaşık etkileşimler üzerinde odaklanırken, söz konusu tartışma yönetim sistemleri, iktidar, eşitlik, kimlik, cinsiyet ve siyasal katılım gibi sosyopolitik olgularla bağlantılı götürülecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin sunumu ve Siyaset Sosyolojisine Giris K. Faulks, Political Sociology, pp. 11-32
2 Siyaset Sosyolojisinin Çerçevesi: Kilit yaklaşım ve Kavramlar Lawrence Newman, “Political Sociology” Michael Rush, Intro to Political Sociology, pp.3-13.
3 Temel Kavramlar: Gündelik Yaşamda Siyaset, Geleneksel Bilginlik, Sosyal Bilimler ve Siyaset, Sistemler, Develt Olmadan Siyaset, Uluslar ve Devletler, Devlet Tipleri Stephen, D. Tansey: Politics, the Basics, pp.1-69.
4 Siyaset Sosyolojisinin Temelleri: Devlet ve Sivil Topluma Dair Klasik Kuramlar Kate Nash (2000) Contemporary Political Sociology, pp. 1-30
5 Devlet ve Toplum: Devlet Örgütlenmesine Dair Kuramlar Michael Rush, Introduction to Political Sociology, pp.20-83.
6 Siyasal Katılım ve Sosyalizasyon Tansey, Politics: The Basics, pp.107-150. Rush, Introduction to Political Soc., pp.89-128.
7 Ara Sinav -
8 Ana Başlıklar: Sivil Toplum ve Siyasal Topluluk Kuramları, Yeni Tanımlar, Çağdaş Tartışmalar. Fran Tonkiss, “Civil/political”, in: C. Jenks (1998) Core Sociological Dichotomies, pp.246-259.
9 Vatandaşlık K. Nash (2010) Contemporary Political Sociology, pp.131-193.
10 Siyasal İletişim ve İdeolojiler Tansey (1995), Politics: the Basics, pp.151-211, Rush, pp.151-191. Skidmore, M. (1989), Ideologies: Politics in Action, pp.1-60.
11 Sınıf İçi Yazı Çalışması
12 Toplumsal Hareketler Tansey, Politics, the Basics, pp. 69-103. Nash, Contemporary Political Sociology, pp.87-123.
13 Bir Hareket Stratejisi Olarak Terörizm Goodwin, Jeff. 2006. "A Theory of Categorical Terrorism." Social Forces 84:2027-2046.
14 Küreselleşme ve Ulus Devletin Yıkımı K. Nash, Contemporary Political Sociology, pp.47-99.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Drake, Micheal S. (2011) Political Sociology for a Globalizing World (Cambridge, Malden: Polity Press). Faulks, Keith (1999), Political Sociology, A Critical Introduction (NY: New York University Press). Available at İEU library, RESERVE part.Nash, Kate (2010), Contemporary Political Sociology, Globalization, Politics and Power (West Sussex: Wiley-Blackwell), Available at İEU library, RESERVE part.\nNash, Kate (eds.) (2000), Readings in Contemporary Political Sociology (Malden, Oxford: Blackwell Publishers). Available at İEU library, RESERVE part.Nash, Kate, Alan Scott (eds.) (2009), The Blackwell Companion to Political Sociology (Malden, Oxford: Blackwell Publishing). Available at İEU library, RESERVE part.Orum, Anthony M (2001), Introduction to Political Sociology (New Jersey: Prentice Hall).
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
12
Proje
1
20
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
130

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest