SOC 208 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Siyaset Sosyolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 208
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencileri siyasal süreçlerin ve olguların toplumsal temelleriyle tanıştırmak ve bireytoplumdevlet arasındaki etkileşimin niteliği, türleri ve sonuçları konusunda temel bilgi edinmelerini sağlamaktır. Bunu yaparken, siyaset sosyolojisi alanında geliştirilen kuramsal yaklaşımlardan hareketle, öğrencilerin etraflarında gelişen siyasal olay ve olgulara sosyolojik bir gözle bakabilmelerini sağlamak amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • modern devletin ortaya çıkışı ve gelişim sürecinı sosyolojik bir perspektiften tartışabilecektir.
  • demokratik, totaliter ve otoriter rejimlerin temel niteliklerini tanımlayabilecektir.
  • toplumsal kurum ve olguların siyaseti nasıl etkilediği ve siyaset tarafından nasıl şekillendirildikleri üzerine analitik değerlendirmeler yapabilir.
  • siyasi partilerin toplum ve siyasal kurumlar arasında nasıl bir köprü rolü oynadığını tanımlayabilir.
  • vatandaşta siyasal katılım motivasyonunu arttıran ya da zayıflatan etmenleri açıklayabilir.
  • küreselleşme ve küresel toplumsal hareketlerin siyasal kurum ve süreçler üzerinde yaptığı etkilerin yönelimi üzerine yorum geliştirebilir.
Tanımı Ders, toplumsal aktör ve süreçlerin siyasalı, siyasal kurum ve süreçlerin de toplumsalı belirlediği, bu anlamda iki alan arasında karşılıklı bir etkileşimin olduğu varsayımından hareket etmektedir.Bu nedenle ders, devlet, siyaset, ekonomi, sivil toplum, siyasal partiler ve birey arasında varolan karmaşık etkileşimler üzerinde odaklanırken, söz konusu tartışma yönetim sistemleri, iktidar, eşitlik, kimlik, cinsiyet ve siyasal katılım gibi sosyopolitik olgularla bağlantılı götürülecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin sunumu ve Siyaset Sosyolojisine Giris K. Faulks, Political Sociology, pp. 11-32
2 Siyaset Sosyolojisinin Temelleri Kate Nash (2010). Contemporary Political Sociology, Oxford: Wiley-Blacwell, pp: 1-20. Edwin Amenta, Kate Nash, Alan Scott, eds. (2012). The Wiley-Blackwell companion to Political Sociology, Oxford: Wiley-Blacwell, pp: 3-35.
3 İktidar, Siyaset ve Siyasal Bob Jessop (2004) ‘Developments in Marxist Theory’ in Kate Nash and Alan Scott, eds., The Blackwell Companion to Political Sociology, pp. 7- 16; Richard Bellamy (2004) ‘Developments in Pluralist and Elite Approaches’ in Kate Nash and Alan Scott, eds., The Blackwell Companion to Political Sociology, pp. 17- 28; Keith Dowding (2004) ‘Rational Choice Approaches to Analyzing Power’ in Kate Nash and Alan Scott, eds., The Blackwell Companion to Political Sociology, pp. 28-39.
4 İktidar, Siyaset ve Siyasal Barry Hindess (2012) ‘Foucaultian Analysis of Power, Government, Politics’ in Edwin Amenta, Kate Nash, Alan Scott, eds. (2012) The Wiley-Blackwell companion to Political Sociology, pp: 36-46; Kate Nash (2010). Contemporary Political Sociology, pp: 20- 29; Jacob Torfing (2005) The Linguistic Turn: Foucault, Laclau, Mouffe, and Zizek’ In Janoski et al. (eds.), The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies and Globalization, Cambridge: Cambridge University Press, pp: 153- 171. 

5 DEVLET: Modern Devletlerin Oluşumu Gianfranco Poggi (2006). “Theories of state formation.” In K. Nash and A. Scott (eds.), The Blackwell Companion to Political Sociology, pp: 95-106; Thomas Ertman (2005) State Formation and State Building in Europe In Janoski et al. (eds.), The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies and Globalization, pp: 367- 383
6 DEVLET: Modern Devletlerin Dönüşümü Jeffrey Goodwin (2005) ‘Revolutions and Revolutionary Movements’ In Janoski et al. (eds.), The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies and Globalization, pp: 404- 422. Charles Tilly (2005) ‘Regimes and Contention’ In Janoski et al. (eds.), The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies and Globalization, pp: 423- 440.
7 DEVLET: Modern Devletlerin İşleyişi -James C. Scott (1998). Seeing Like a State. New Haven, CT: Yale University Press, pp: 1-52.
8 Ara Sınav Frances Fox Piven and Richard A. Cloward (2005), “Rulemaking, Rulebreaking, and Power.” In Janoski et al. (eds.), The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies and Globalization, pp: 33-53 Michel Foucault (1991). “Governmentality,” in The Foucault Effect: Studies in Governmentality, pp: 87-104. James C. Scott (1998). Seeing Like a State. New Haven, CT: Yale University Press, pp: 1-52.
9 Demokrasi Kate Nash (2010). Contemporary Political Sociology, pp: 193- 236; Dietrich Rueschemeyer (2012)‘Democratization’ in Edwin Amenta, Kate Nash, Alan Scott, eds. (2012) The Wiley-Blackwell companion to Political Sociology, pp: 454- 465; Colin Crouch (2012) Democracy and Capitalism in the Wake of
the Financial Crisis in Edwin Amenta, Kate Nash, Alan Scott, eds. (2012) The Wiley-Blackwell companion to Political Sociology, pp: 454- 465.
10 Vatandaşlık Kate Nash (2010). Contemporary Political Sociology, pp: 131- 147; 176- 192.
11 Toplumsal Hareketler Kate Nash (2010). Contemporary Political Sociology, pp: 87- 130. J. Craig Jenkins and William Form (2005) ‘Social Movements and Social Change’ in Janoski et al. (eds.), The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies and Globalization, pp: 331- 349.
12 Otoriter Sistemlerde Toplumsal Hareketler James Scott (1990) Domination and the Arts of Resistance, New Haven and London: Yale University Press 1-16; 136- 182.
13 Dönemin Gözden Geçirilmesi K. Nash (2010), Contemporary Political Sociology, pp: 47-99. Philip McMichael (2005). “Globalization” In Janoski et al. (eds), The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies and Globalization, pp: 587-606. Susan Strange (1998). The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy. Cambridge: Cambridge University Press, pp: 3-90.
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi
15 Final Sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı

Kate Nash (2010) Contemporary Poltical Sociology, NY: Blackwell.

Edwin Amenta, Kate Nash, Alan Scott, eds. (2012). The Wiley-Blackwell companion to Political Sociology, Oxford: Wiley-Blacwell.

 

 

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
Ödev
2
Sunum / Jüri Önünde Sunum
12
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
20
Final / Sözlü Sınav
1
    Toplam
110

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest