SOC 211 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyal Bilimler için Niceliksel Yöntemler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 211
Güz
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere nicel araştırma yöntemlerini tanıtmaktır. Böylece öğrenciler, sosyal araştırmalarda yaygın olarak kullanılan niceliksel araştırma yöntemlerine aşina olacaklar ve araştırma önerisi hazırlayabileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal araştırmalarda nicel araştırmanın rolünü açıklayabilecektir.
  • Araştırma planları arasındaki farkı açıklayabilecektir.
  • Verilen bir araştırma problemine göre örnekleme yapabilecektir.
  • Veri toplama tekniklerinin özelliklerini açıklayabilecektir.
  • Bir araştırma tasarlarken ve yürütürken etik ilkeleri tartışabilir.
  • Bir araştırma önerisi hazırlayabilecektir.
  • Araştırma verilerini bir dizi laboratuvar aktivitesi ile analiz edebilecektir.
Tanımı Bu ders, sosyal bilimlerde niceliksel bir araştırma için temel adımları içermektedir: Problemin tanımlanması, literatür taraması, etik, örnekleme, veri toplama teknikleri, analiz ve bir araştıma önerisi hazırlama.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Toplumsal Araştırma Bryman. 2016. Chp. 2 "Social Research Strategies" and Chp.3 " Research Designs"
3 Toplumsal Araştırmalarda Etik ve Politika Bryman. 2016. Chp. 6. "Ethics and Politics in Social Research"
4 Araştırma Projesinin Planlanması Bryman. 2016. Chp.4 "Planning a research Project and Formulating Research Questions" and Chp. 5 "Getting Started: reviewing the Literature"
5 Nicel Araştırma ve Örneklem Bryman. 2016. Chp. 7 "The nature of quantitative research" and Chp. 8 "Sampling in quantitative research"
6 Anket Formu ve Mülakat Yöntemleri I Bryman. 2016. Chp. 9 "Structured Interviewing"; Chp. 10 Self-administered questionnaires" and Chp. 11 "Asking questions"
7 Anket Formu ve Mülakat Yöntemleri II Bryman. 2016. Chp. 9 "Structured Interviewing"; Chp. 10 Self-administered questionnaires" and Chp. 11 "Asking questions"
8 Anket Araştırması ve Veri Toplamak
9 Anket Araştırması ve Veri Toplamak
10 İçerik Analizi Bryman. 2016. Chp. 13 "Content Analysis"
11 Nicel Verilerin Analiz Edilmesi Bryman. 2016. Chp. 15 "Quantitative Data Analysis"
12 Veri Analizinde SPSS Kullanımı Bryman. 2016. Chp. 16 "Using IBM SPSS statistics"
13 Veri Analizinde SPSS Kullanımı Bryman. 2016. Chp. 16 "Using IBM SPSS statistics"
14 Toplumsal Araştırmalarda Rapor Yazımı Bryman. 2016. Chp. 28. "Writing up Social Research"
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Alan Bryman. 2016. Social Research Methods. Oxford University Press. 5th Edition

Diğer Kaynaklar

Ciaran Acton and Robert Miller. 2009. SPSS for Social Scientists. Plgrave Macmillan: New York. Second Edition.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
16
10
Arazi Çalışması
1
10
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
1
8
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
1
24
    Toplam
164

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest