SOC 212 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyal Bilimler için Niteliksel Yöntemler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 212
Bahar
2
2
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere nitel araştırma yöntemlerini tanıtmaktır. Böylece öğrenciler, sosyal araştırmalarda yaygın olarak kullanılan niteliksel araştırma yöntemlerine aşina olacaklar ve bu yöntemleri içeren bir araştırma önerisi hazırlayabileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyal araştırmalarda nitel araştırmanın rolünü açıklayabilecektir.
  • Nitel araştırmanın özelliklerini açıklayabilecektir.
  • Verilen bir araştırma durumuna göre araştırmayı tasarlayabilecektir.
  • Nitel veri toplama tekniklerinin özelliklerini açıklayabilecektir.
  • Bir araştırma tasarlarken ve gerçekleştirirken etik ilkelerine uyabilecektır.
  • Nitel yaklaşımlara dayalı bir araştırma önerisi hazırlayacaktır.
  • Araştırma alanına ilişkin deneyim kazanacaktır
  • Veri toplama ve bu verileri değerlendirmeye ilişkin deneyim edinecektir
  • Nitel araştırmaya ilişkin proje raporu hazırlayabilecektir
Tanımı Bu ders, nitel araştırma yaklaşımlarını içermektedir. Konular, nitel araştırmaların doğası, etnografi ve katılımcı gözlem, görüşme,odak grup, döküman inceleme, vaka çalışmaları ile bilgisayar desteki veri analiz ve araştırmayı kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı
2 Niteliksel Araştırmanın Doğası Bryman, A. ( 2008) Social Research Methods. Oxford University Press: Oxford. 5th Edition. Chapter 17
3 Etnografi ve Katılımcı Gözlem Bryman, A. (2008). Social Research Methods. Oxford University Press: Oxford.5th Edition. Chapter 19
4 Niteliksel Araştırmada Mülakat Teknikleri Bryman, A. (2008). Social Research Methods. Oxford University Press: Oxford. 5th Edition. Chapter 20
5 Odak Grup Görüşmesi Bryman, A. (2008). Social Research Methods. Oxford University Press: Oxford. 5th Edition. Chapter 21
6 Görsel Veri ve bilgisayar-ortamlı iletişim ile toplanan veriler Marvasti, A. (2004). Qualitative Research in Sociology, London: Sage Publications Matthews, B. and L. Ross. (2010). Research Methods: A practical Guide for the Social Sciences. Pearson Education Limited. Chapter C10.
7 Niteliksel Veri Analizi Bryman, A. (2008). Social Research Methods. Oxford University Press: Oxford. 5th Edition. Chapter 24 Matthews, B. and L. Ross. (2010). Research Methods: A practical Guide for the Social Sciences. Pearson Education Limited. Chapter D4, D5, D6 and D7.
8 Bilgisayar destekli Niteliksel Veri Analizi: Nvivo Bryman, A. (2008). Social Research Methods. Oxford University Press: Oxford. 5th Edition. Chapter 25
9 Bilgisayar destekli Niteliksel Veri Analizi: Nvivo Bryman, A. (2008). Social Research Methods. Oxford University Press: Oxford. 5th Edition. Chapter 25
10 Niteliksel Veri Toplama (Alan Çalışması)
11 Niteliksel Veri Toplama (Alan Çalışması)
12 Verileri sunmak: rapor ve savunma Matthews, B. and L. Ross. (2010). Research Methods: A practical Guide for the Social Sciences. Pearson Education Limited. Chapter E1, E2, E3, E4.
13 Sunumlar
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı

Alan Bryman. 2008. Social Research Methods. Oxford University Press. 5th Edition

 

Diğer Kaynaklar

Bob Matthews and Liz Ross. 2010. Research Methods: A practical Guide for the Social Sciences. Pearson Education Limited.

Amir Marvasti. 2004. Qualitative Research in Sociology, London: Sage Publications.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
16
10
Arazi Çalışması
1
10
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
30
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
2
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
Arazi Çalışması
1
8
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
3
Ödev
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
144

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest