SOC 303 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplumsal Değişim
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 303
Güz
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, “Toplumsal Değişme”nin dinamiklerini, bileşenlerini, araçlarını tanımlamak, tarihsel örneklerle ele almak ve öğrencilerin, geçmişten günümüze “Toplumsal Değişme” çerçevesine dahil olan olguları analiz ve sentez yoluyla, eleştirel bir bakışla değerlendirmelerine imkan sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sosyolojinin temel kavram ve terimleri açıklayabilecektir.
  • Toplumsal Değişme’nin dinamiklerini, bileşenlerini ve araçlarını örneklendirerek tanımlayabilecektir.
  • Toplumsal Değişmedeki gelişmeleri nedensellik ilişkisi içinde ve karşılaştırmalı olarak analiz edebilecektir.
  • Sosyolojik ve tarihsel verileri doğrudan ve objektif bir yaklaşımla ele alarak sentezleyebilecektir.
  • Modern dünyanın dinamiklerini, tarihsel örneklerle ele alarak karşılaştırmalı biçimde eleştirebilecektir.
  • Bilgi ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
Tanımı Ders, “Toplumsal Değişme”nin dinamiklerini, bileşenlerini, araçlarını, kuramsal olarak ve örnekleyerek ele almakta; makro düzeydeki değişimlerle 21. yüzyılın kentler dünyasının oluşumunu, modern dünya sistemini ve planlı değişimlerle geleceğin toplumunu yaratmanın sosyokültürel, siyasi ve ekonomik dinamiklerini irdelemektedir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Değişim Üzerine Sosyal bilimci perspektif Sosyal ve kültürel evrim
2 (1) Devamlılık/Değişim (2) Toplumsal Değişme Kuramları (1) F. Tonkiss, pp.34-49; in: Sociological Dichotomies, C. Jenks (London: Sage). (2) S. Vago, Social Change, pp.49-81. New Jersey: Pearson
3 Toplumsal Değişimenin Boyutları ve Kaynakları Vago, Social Change, pp.1-42.
4 Toplumsal Değişmenin Modelleri (1) Vago, Social Change, pp. 85-121. (2) Sztompka, Sociology of Social Change, pp. 1-23.
5 Modernitenin Diyalektiği: Toplumların Küreselleşmesi (1) Vago, Social Change, pp.190-226. (2) Sztompka, pp. 41-46; 56-68.
6 Modernite ve Kalkınma McMichael, Development and Social Change, pp. 1-55.
7 Ara Sınav -
8 İnsan toplumlarında küreselleşme (1) Sztompka, pp. 86-97. (2) P. McMichael, Development and Social Change, (London: Sage). pp.-80-109; pp.150-180.
9 Toplumsal Değişmenin Etkileri ve Sonuçları Vago, Social Change, pp.279-352.
10 Değişime Tepkiler Vago, Social Change, pp. 232-275.
11 Benlik ve Sosyal Değişim M. Adams, Self and Social Change, (Sage: London) pp.1-33.
12 Küresel Sosyal Hareketler McMichael, Development and Social Change, pp. 182-214.
13 Toplumun McDonaldlaşması G. Rizter, (2004) McDonaldization of Society, (Sage: London) pp. 182-214.
14 Toplumun McDonaldlaşması G. Rizter, (2004) McDonaldization of Society, (Sage: London) pp. 182-214.
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı P. Sztompka, The Sociology of Social Change, H. Haferkamp and N. Smelser (edit), Social Change and Modernity.
Diğer Kaynaklar Ek okumalar öğretim üyesinin web adresinde bulunabilir

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
25
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
15
Final / Sözlü Sınav
1
23
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek.
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest