SOC 402 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyolojide Seçilmiş Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 402
Bahar
3
0
3
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin kır sosyolojisini bir araştırma alanı olarak ortaya çıkaran çeşitli toplumsal, kültürel, tarihsel, politik ve ekonomik bağlam ile tanışık olmasını amaçlamaktadır. Ders kır sosyoloji alanı ile ilgili temel kavram, tartışma ve araştırma yöntemlerini aktarmayı hedeflemektedir. Tarım, gıda, çevre, köy, köylülük, topluluk, kültürel aidiyet, mekânsal eşitsizlik ve kalkınma işlenecek konular arasında yer alır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kır sosyoloji alanına yön veren temel teori, kavram ve kuramsal yaklaşımları açıklayabilir.
  • Kır sosyolojisinin bir araştırma alanı olarak ortaya çıktığı tarihsel bağlamı açıklayabilir.
  • 21 yüzyılda kırsal toplulukların ve kentli/uluslararası paydaşlarının karşılaştıkları temal sosyal problemleri açıklayabilir.
  • Kırsal topluluklarla birlikte çalışırken, kırsal toplulukların ihtiyaç ve gereksinimlerini tespit ederken ve bu gereksinimlere ulaşabilmelerini sağlayacak sosyal politikalar geliştirirken uygulanması gereken sosyolojik araştırma ilkelerini tanımlayabilir.
  • Mekanın kültürel aidiyet ve toplumsal ilişkilere olan etkisini görselleştirebilir.
Tanımı Ders üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm tarım, gıda ve kır toplulukları sosyolojisi çalışmak için gerekli teorik perspektifin incelenmesi ile başlamaktadır. Dersin ikinci bölümü ise küresel gıda rejimleri ve tarımsal dönüşüm konusundaki güncel konulara odaklanacaktır. Bu bölümden sonra ise yurttaş tarım modeli ve alternatif gıda sistemleri için gelişen sosyal hareketler ele alınacaktır. Türkiye’de ve Dünyada var olan sosyo-mekansal kimlikler ve sosyo-mekansal eşitsizlikler konusunda kapsamı daha geniş sosyolojik sorulara da değinilecektir.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kır Sosyolojisi Howard Newby. (1983). “The Sociology of Agriculture: Toward a New Rural Sociology.” Annual Review of Sociology, 9: 67‐81. Philip McMichael. (2006). "Peasant Prospects in the Neoliberal Age". New Political Economy, 11(3): 407-418. Recommended Readings: Jan Douwe Van der Ploeg. (1993). “Rural Sociology and the New Agrarian Question.” Sociologia Ruralis, 33: 240-60. Frederick H. Buttel. (1980). “Agricultural Structure and Rural Ecology: Toward a Political Economy of Rural Development”. Sociologia Ruralis, 20(1-2): 44-62.
3 Tarım Sorunu Readings: Susan A. Mann and James M. Dickinson. (1978). “Obstacles to the Development of Capitalist Agriculture.” The Journal of Peasant Studies, 5: 466-81. Henry Bernstein. (2003). “Farewells to the peasantry”. Transformation, 52: 1-19 Recommended Readings David Goodman and Michael Redclift. (1985) “Capitalism, Petty Commodity Production and the Farm Enterprise.” Sociologia Ruralis 25: 231-47. William H. Friedland. (2002). “Agriculture and Rurality: Beginning the ‘Final Separation’?”. Rural Sociology. 67(3): 350-371.
4 Türkiye’de Tarımda Dönüşüm Readings: Caglar Keyder and Zafer Yenal. (2011). “Agrarian Change under Globalization: Markets and Insecurity in Turkish Agriculture.” Journal of Agrarian Change, 11: 60-86. Murat Öztürk, Joost Jongerden and Andy Hilton. (2017). “The (re)production of the new peasantry in Turkey”. Journal of Rural Studies. Xxx. In press. Available online. Recommended Reading Çağlar Keyder. (1983). “The Cycle of Sharecropping and the Consolidation of Small Peasant Ownership in Turkey,” Journal of Peasant Studies, 10: 130–145 Yildiz Atasoy. (2013). “Supermarket Expansion in Turkey: Shifting Relations of Food Provisioning”. Journal of Agrarian Change, 13 (4): 547-570.
5 Kırsal Kalkınma: Paradigma Değişimi Readings: Jonathan Murdoch. (2000): "Networks-a New Paradigm of Rural Development?". Journal of Rural Studies 16:407-19. Clive Potter and Jonathan Burney. (2002): "Agricultural Multifunctionality in the WTO—Legitimate Non-Trade Concern or Disguised Protectionism?". Journal of Rural Studies 18: 35-47. Recommended Readings: David Goodman. (2004). "Rural Europe Redux? Reflections on Alternative Agro-Food Networks and Paradigm Change." Sociologia Ruralis. 44: 3-16. Henk Renting, Terry K. Marsden, and Jo Banks. (2003). "Understanding Alternative Food Networks: Exploring the Role of Short Food Supply Chains in Rural Development." Environment and Planning A 35: 393-411.
6 Belgesel Gösterimi
7 Kadınlar ve Kırsal Geçim Kaynakları Readings: Theodosia Anthopoulou. (2010). “Rural Women in Local Agrofood Production: Between Entrepreneurial Initiatives and Family Strategies. A Case Study in Greece.” Journal of Rural Studies, 26: 394-403. Roser Manzanera-Ruiz, Carmen Lizarraga and Rosemarie Mwaipopo. (2016). “Gender Inequality, Processes of Adaptation, and Female Local Initiatives in Cash Crop Production in Northern Tanzania”. Rural Sociology, 81(2):143–171. Recommended Readings: Jo Little, Brian Ilbery, and David Watts. (2009). “Gender, Consumption and the Relocalisation of Food: A Research Agenda.” Sociologia Ruralis, 49 (3): 201-17. Catherine S. Dolan. (2004). “On Farm and Packhouse: Employment at the Bottom of a Global Value Chain”. Rural Sociology, 69 (1): 99–126.
8 Gıda Güvenliği mi yoksa Gıda Egemenliği mi? Sosyal Sınıf ve Hareketler Readings: Annette-Aurelie Desmarais. (2002). “The Via Campesina: Consolidating an International Peasant and Farm Movement”. The Journal of Peasant Studies, 29: 91-124. Marc Edelman. (2005). “Bringing the moral economy back in… to the study of 21st century transnational peasant movements”. American Anthropologist, 107: 331-345. Recommended Readings: John Wilkinson. (2011). “From Fair Trade to Responsible Soy: Social Movements and the Qualification of Agrofood Markets.” Environment and Planning A, 43: 2012-26. Peter L. Taylor, Douglas L. Murray, Laura T. Raynolds. (2005). “Keeping Trade Fair: Governance Challenges in the Fair Trade Coffee Initiative”. Sustainable Development, 13: 199-208.
9 Gıda, Kültür ve Mekan Readings: Elizabeth Barham. (2003). “Translating Terroir: The Global Challenge of French AOC Labeling.” Journal of Rural Studies, 19: 127-38. Derya Nizam. (2017). “Place, food and agriculture: The use of geographical indications in Turkey”. New Perspectives On Turkey, 57: 3-30. Recommended Readings: Sarah Bowen and Kathryn De Master. (2011). “New Rural Livelihoods or Museums of Production? Quality Food Initiatives in Practice”. Journal of Rural Studies, 27: 73-82. Rosemary J. Coombe and Nicole Aylwin. (2011). “Bordering Diversity and Desire: Using Intellectual Property to Mark Place-Based Products”. Environment and Planning A, 43: 2027-42.
10 Gıda, Bilgi ve İktidar Readings: Julie Guthman. (2007). “The Polanyian Way? Voluntary Food Labels as Neoliberal Governance.” Antipode, 39: 456-78. E. Melanie DuPuis and David Goodman. (2005). “Should We Go 'Home' to Eat? Toward a Reflexive Politics of Localism.” Journal of Rural Studies, 21: 359-71. Recommended Readings: Harriet Friedmann and Amber McNair. (2008). “Whose Rules Rule? Contested Projects to Certify ‘Local Production for Distant Consumers’.” Journal of Agrarian Change, 8:408-34. Maria Fonte. (2008). “Knowledge, Food and Place. A Way of Producing, a Way of Knowing.” Sociologia Ruralis, 48: 200-22.
11 Belgesel Gösterimi
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Dersin Gözden Geçirilmesi
15 Dersin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Dersin Kitabı Bu formda belirtilen zorunlu okumalar
Diğer Kaynaklar Tavsiye edilen okumalar Blacboard'a yüklenecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
20
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
1
10
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
4
12
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
15
Proje
1
40
Çalıştay
Portfolyo
1
15
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
229

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest