SOC 410 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Tarihte Mitler, İnançlar ve Düşünceler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 410
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin temel amacı, antik dünyada gelişen dinsel inançları, sosyal değerleri ve düşünce akımlarını, mitler ve antik edebi kaynaklar üzerinden analitik bir yaklaşımla irdelemek; ve öğrencilerin, bu kaynakların sunduğu verileri objektif olarak doğrudan kavramalarına, ve böylece analizsentez yoluyla tarihsel gerçeklikler kazanmalarına imkan sunmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel tarihsel kavram ve terimleri açıklayabilecektir.
  • Tarihi aydınlatmada ve anlamada önemli birer araç olarak kullanılan mitleri ve antik edebi kaynakları inceleyebilecek ve bunların işlevsel boyutunu değerlendirebilecektir.
  • Söz konusu kaynaklardan insanlık tarihinin sosyo-kültürel ve dinsel alandaki değer ve olguları sorgulayarak nedensellik içinde analiz edebilecek ve tanımlayabilecektir.
  • Mitlerden ve edebi kaynaklardan elde ettikleri verileri karşılaştırmalı biçimde sentezleyebilecektir.
  • Günümüze özgü duran değerlerin köklerine dair edindikleri bilgiyle de modern dünyayı yeniden tanımlayabilecek ve değerlenirebilecektir.
  • Tarihi araştırmalar için mitolojik, edebi ve arkeolojik verilere dayalı çalışma metodu ve anlayışı geliştirebilecektir.
  • Bilgi ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
Tanımı Ders, insanlık tarihinde batıl ve dinsel düşünceden rasyonelizm ve bilimsel düşünceye doğru uzanan düşünsel gelişimin ve mitegemen toplumdan modern topluma geçiş sürecinin önemli bir kesitine odaklanmakta; eski doğu ve batı dünyalarına ait örnekleri karşılaştırmalı bir yaklaşımla incelerken, antik Yunan politeizmi ve mitolojisi ile rasyonel düşüncenin ilk sağlam örneklerini veren Yunan felsefesine vurgu yapmakta; belirli felsefi akımlarla, insanlık tarihindeki düşünsel ve kültürel devinimleri ele almaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Mit ve Mitolojinin tanımı; iki ayrı disiplin olan mitoloji ve tarih arasındaki ilişki G. S. Kirk, Myth: Its Meaning and Functions in Ancient & Other Cultures (Cambridge: Cambridge Univ. Press), 1998.
2 Mitin Doğası: Antik kültürlerde anlamı ve işlevi G. S. Kirk, Myth: Its Meaning and Functions in Ancient & Other Cultures (Cambridge: Cambridge Univ. Press), 1998
3 Temalar: Yaratılış, Bereket ve Kahramanlık Mitleri ile bunların ardındaki yaygın inanç ve düşünceler Mircae Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi I, çev. Ali Berktay (İstanbul: Kabalcı Yay.), 2000; G. S. Kirk, Myth: Its Meaning and Functions in Ancient & Other Cultures (Cambridge: Cambridge Univ. Press), 1998
4 Arkaik Doğu’da mit ve toplum: Mesopotamia ve Mısır Donna Rosenberg, World Mythology, Chicago, 1986; Mircae Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi I, çev. Ali Berktay, İstanbul, 2000;
5 Yunan Mitolojisi ve Politeizmi: Homeros ve Hesiodos G. S. Kirk, The Nature of the Greek Myths, London, 1990.
6 Ara Sınav I
7 Homeros: İlyada ve Odysseia’dan okumalar ve değerlendirmeler: Dinsel inançlar ve toplumsal değerler üzerine Homeros, Iliad, tr. by A. T. Murray, Cambridge, 1999. Homeros, Odyssey, tr. by A. T. Murray, Cambridge, 1995.
8 Hesiodos: Theogonia’dan okumalar ve değerlendirmeler: Evren, yaratılış ve din üzerine Hesiodos, Theogonia, tr. By Norman O. Brown, New York, 1953.
9 Mitten Felsefeye: Mit egemen anlayıştan rasyonel düşünceye geçişin sosyoekonomik temelleri üzerine G. S. Kirk, Myth: Its Meaning and Functions in Ancient & Other Cultures (Cambridge: Cambridge Univ. Press), 1998.
10 Yunanistan’daki ilk entellektüel ve felsefi hareketler: Miletos Ekolü Jonathan Barnes, Early Greek Philosophy, London, 1987
11 Arasınav II
12 Sofist felsefenin özü: Din ve etik üzerine temel kavramlar, Sokrates and Aristotales’ten düşünceler, Plato’da toplum ve Devlet Jonathan Barnes, Early Greek Philosophy, London, 1987
13 Epikürcü yaklaşım: hayata dair temel algılar ve yargılar, Stoacılıkta eşitçillik, barışçıllık ve insancıllık kavramları üzerine Jonathan Barnes, Early Greek Philosophy, London, 1987
14 Genel Değerlendirme
15 Genel Değerlendirme
16 Final

 

Dersin Kitabı Yukarıda belirtilen kitaplardan ilgili bölümler
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
20
    Toplam
172

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest