SOC 498 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Sosyoloji Projesi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 498
Bahar
3
4
3
8

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin birbirine bağımlı üç tane amacı vardır: 1) öğrencilere uygulamalı sosyolojide kullanılan temel araştırma yöntem ve araçlarını tanıtmak, 2) araştırma projesi geliştirmek için gereken eğitimi vermek, 3) öğrencilerin sosyolojik bir araştırma yapmalarını sağlamak ve denetlemek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel araştırma yöntem ve araçlarını kullanabileceklerdir
  • Sosyoloji projelerinin oluşturulmasında ve değerlendirilmesinde kullanılan kriterleri takip ederek kendi projelerini tasarlayabileceklerdir.
  • Oluşturdukları bir projeyi tamamlayıp sonuçlarını değerlendirebileceklerdir.
  • Projelerini rapor haline getirip sunabileceklerdir.
Tanımı Bu ders kapsamındaki sunumlar ve labratuar toplantıları ile öğrencilere araştırma metotları ve araçları öğretilecektir. Böylece öğrencilerin projelerini oluşturması, sunması ve değerlendirmesi için gerekli olan yetilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Niteliksel Araştırmanın Temel İlkeleri; Etik Meseleler (1) Silverman (1993). “Beginning Research” pp.3-56. (2) Marvasti: pp.133-145. (3) Writing Sociology Senior Thesis Guide
3 Niteliksel Araştırmaları Tasarlamak (Ödev Konularının Teslimi) Berg, Ch.2.CH.3.
4 Akademik Makale Değerlendirmesi (Blackboard) (Birinci Ödev Teslimi)
5 Mülakat Tekniği Marvasti, pp.14-34.
6 Mülakat Tekniği (İkinci Ödev Teslimi)
7 Etnografik Saha Stratejileri Berg, pp. 147-189
8 Etnografik Araştırma Yöntemleri (Üçüncü Ödev Teslimi)
9 İçerik Analizine Giriş Silverman, pp. 201-236 Berg, pp. 265-291
10 Vaka Çalışması Marvasti, pp. 81-119
11 Metinsel Analiz (Dördüncü Ödev Teslimi)
12 Görsel Sosyoloji Silverman: pp.241-264. Marvasti: pp.62-81.
13 Görsel Sosyoloji Çalışması (Beşinci Ödev Teslimi)
14 Dönemin gözden geçirilmesi  
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı Berg, B. (2001) Qualitative Research Methods in Social Sciences, London: Allyn and Bacon. Marvasti, A.B. (2004) Qualitative Research in Sociology, London: Sage. Silverman, D. (2006) Interpreting Qualitative Data, London: Routledge.\n· Writing Sociology Senior Thesis Guide (Yale University) (Blackboard)
Diğer Kaynaklar Marvasti, A.B. (2004) Qualitative Reseacrh in Sociology, London: Sage.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
13
10
Laboratuvar / Uygulama
-
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
8
Proje
1
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
266

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest