HUM 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygarlık Tarihi II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUM 102
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı, insanlık tarihinin temel evrimsel süreci ile Avrupa tarihinin sosyokültürel, ekonomik, siyasi ve bilimsel alanlardaki temel gelişmelerine ilişkin öğrencileri bilgilendirmek ve onlara karşılaştırmalı bir yönteme dayalı olarak analizsentez yoluyla muhakeme gücü kazandırarak, modern dünyanın dinamiklerini anlamalarını sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel tarihsel kavram ve terimleri açıklayabilecektir.
  • Avrupa tarihindeki sosyo-ekonomik, kültürel, dinsel ve siyasi oluşum ve yapılanmaları, örneklendirerek tanımlayabilecektir.
  • Önemli tarihsel olgu ve gelişmeleri nedensellik ilişkisi içinde ve karşılaştırmalı olarak analiz edebilecektir
  • Yazılı kaynaklardaki verileri doğrudan ve objektif bir yaklaşımla ele alarak sentezleyebilecektir.
  • Modern dünyanın dinamiklerini, tarihteki ilk örnekleriyle ele alarak karşılaştırmalı biçimde eleştirebilecektir.
  • Bilgi ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilecektir.
Tanımı Bu ders Ortaçağ Avrupa’sından başlayarak günümüze doğru uzanan süreç içindeki gelişmeleri ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel yönleriyle ele almakta.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Batı Uygarlığının Yükselişi Rönesans ve Reform; Keşif YıIlları Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
2 Avrupa’da keşif yılları: Keşiflerin Avrupa’daki ekonomik ve sosyal yansımaları Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
3 Martin Luther: Protestanlığın Çıkışı ve Yayılışı John Calvin: Kalvinizm Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
4 Katolik Reform : Sebep ve Sonuçları Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
5 Modern Çağın eşiğinde Avrupa: Ekonomi ve Toplum; Kapitalizm, merkantilizm ve ticarette gelişmeler Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
6 I. Ara sınav Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
7 Kolonizasyon ve Deniz Aşırı Ticaret Tarım ve Sanayi Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
8 Avrupa’da İmparatorluktan Ulusal Devlete Fransa ve İngiltere Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
9 Batı Uygarlığında Devrimler: Bilimde Devrim ve Aydınlanma Hareketi Sanat ve Edebiyat Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
10 Fransız Devrimi Milliyetler İlkesinin Doğuşu ve Gelişimi Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
11 Sanayi Devrimi Kentleşme ve Sınıf Bilinci, Emperyalizm ve sonuçları Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
12 II. Ara sınav Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
13 Çağdaş Batı Uygarlığı olarak Avrupa: Sosyal ve Ekonomik Yaşam, Siyasal Yaşam Kültürel Yaşam Robert E. Lerner, et al., Western Civilizaitons, Their History and Their Culture, London, 1998.
14 Genel değerlendirme
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı belirtilen kaynaklardaki ilgili bölümler
Diğer Kaynaklar M. Kishlansky, P. Geary, P. O’Brien. Civilization in the West, 6th ed. New York: Pearson Inc., 2006. Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, İstanbul, 2006.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
20
Final / Sözlü Sınav
1
27
    Toplam
171

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest