Bizi takip edin
|
EN

SOSYAL MEDYA

SINAVLAR, DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA


Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. Her harf notunun ayrıca AKTS notu olarak eşdeğeri de bulunmaktadır.

 

PUAN HARF NOTU KATSAYI AKTS NOTU
90-100 AA 4.0 A
85-89 BA 3.5 B*
80-84 BB 3.0 B*
75-79 CB 2.5 C*
70-74 CC 2.0 C*
65-69 DC 1.5 D
60-64 DD 1.0 E
50-59 FD 0.5 FX
49 ve altı FF 0.0 F

*Bu notlar için yüksek olan not dikkate alınmaktadır.

Bir derste başarılı olabilmek için, ön lisans ve lisans öğrencilerinin en az DD/S notu, yüksek lisans öğrencilerinin en az CC notu, doktora öğrencilerinin en az CB notu almaları gerekmektedir.

Yukarıdaki tabloda belirtildiği üzere, her harf notunun eşdeğeri olarak bir AKTS notu bulunmaktadır. Bu, öğrencilerin değişim dönemlerinde aldıkları notların Üniversitemiz sistemini de kolaylaştırmaktadır.

Ayrıca harf notlarından, 

I

Eksik

S

Yeterli

U

Yetersiz

P

Başarılı Devam

NP

Başarısız Devam

EX

Muaf

NI

Not Ortalamaya Katılmayan

W

Çekilmiş

NA

Devamsız

  • I (eksik) notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları dönem veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, dönem veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süreyi aşan harf notuna çevrilme işlemlerinin bir sonraki dönemin ders kayıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine kadar yapılması gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının / anabilim dalı baklanlığının önerisi üzerine ve o akademik birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür.
  • S (yeterli) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.
  • U (yetersiz) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
  • P (Başarılı devam) notu, not ortalamalarına katılmayan ve süresi bir dönemden fazla olan derslerde, ilgili dönemde yapılması beklenen akademik çalışmaları düzenli bir şekilde yerine getiren öğrencilere verilir.
  • NP (Başarısız devam) notu, not ortalamalarına katılmayan ve süresi bir dönemden fazla olan derslerde, ilgili dönemde yapılması beklenen akademik çalışmaları düzenli bir şekilde yerine getirmeyen öğrencilere verilir.
  • EX (muaf) notu, müfredatlarda yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.
  • NI (not ortalamasına katılmayan notu), öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programın derslerine sayılmaz.
  • W (çekilmiş) notu, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin dönem başından itibaren ilk on hafta içinde, danışmanının önerisi ve dersi veren öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Bir öğrenci; ön lisans/lisans programının ilk iki dönemindeki dersler ile tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W notu aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. Bir öğrenciye bir dönemde çift anadal, yan dal veya sertifika programı dersleri dâhil en çok bir ders olmak üzere; bütün ön lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten, bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir. Bir öğrenci, çekildiği dersi açıldığı ilk dönemde almak zorundadır. Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencilerinin dersten çekilme işlemi Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğünün önerisi ve öğretim üyesinin izni ile yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için W notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.
  • NA (Devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini sağlamayan ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen ve/veya dönem içinde yapılan sınavların hiçbirine katılmadığı için dönem sonu sınavına girme hakkını kaybeden öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Not ortalamaları hesabında NA notunun katsayısı 0,00 (sıfır) olarak işlem görür.

SOSYAL MEDYA

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.