SOC 308 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Şehir Sosyolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 308
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere kent sosyolojisi alanınındaki temel konu ve kavramları tanıtmak ve günümüz kentleşme sorunlarını ortaya koymaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kentsel alanların ortaya çıkışını ve kent-kır ayrımını anlar.
  • Kent ve kent yaşamının sosyal, kültürel ve siyasi bağlamda anlamlarını açıklayabilir.
  • Kent ve kent mekanı üzerine ortaya konan klasik ve günümüz kuramsal yaklaşımlarını bilir.
  • Gelişmiş ve gelişmekte olan bölgelerde kentsel eğilimleri ve problemleri karşılaştırmalı bir yaklaşım ile anlar.
  • Hızlı kentleşmenin günümüz toplumlarında yarattığı problemleri anlar.
Tanımı Kentsel yaşamın dönüşümünü farklı kültürel, toplumsal ve tarihsel bağlamlar içinde inceler. Klasik ve çağdaş kentleşme kuramlarını tartışır. Gelişmiş ve gelişmekte olan bölgelerde kentleşme, kentleşmenin günümüzde ortaya çıkardığı olgu ve problemler ve bunların toplumsal sonuçlarını inceler.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı
2 Kent Yaşamının Doğuşu Mark Gottdiener and Ray Hutchison, The New Urban Sociology, 4th ed., Westview Press, 2011 pp. 23-48.
3 Kent Yaşamının Doğuşu Friedrich Engels, “The Great Towns” in The City Reader, Richard T. LeGates and Frederic Stout (eds.), Routledge, 5th ed., 2011.
4 Kent Sosyolojisi: Klasik ve Modern Anlayışlar John Macionis and Vincent Parrillo, Cities and Urban Life, 6th ed.,Pearson, pp. 119-148.
5 Mekansal Yaklaşımlar John Macionis and Vincent Parrillo, Cities and Urban Life, 6th ed.,Pearson, 2013, pp.149-178.
6 Günümüz Kent Sosyolojisi Simon Parker, Urban Theory and Urban Experience: Encountering the City, Routledge, 2004, pp.74-119.
7 Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentleşme Mark Gottdiener and Ray Hutchison, The New Urban Sociology, 4th ed., Westview Press, 2011, pp.279-319.
8 Ara Sınav
9 Gelişmekte Olan Ülkelerde Günümüz Kent Sorunları: Yoksulluk, Enformalite ve Kentsel Dönüşüm Mike Davis, Planet of Slums, Verso, 2006, pp.20-49.
10 Gelişmekte Olan Ülkelerde Günümüz Kent Sorunları: Yoksulluk, Enformalite ve Kentsel Dönüşüm Janice E, Perlman, “Marginality: From Myth to Reality in the Favelas of Rio de Janeiro, 1969-2002” in Urban Informality: Transnational Perspectives from the Middle East, Latin America and South Asia, Ananya Roy and Nezar Alsayyad (eds.), 2004, pp. 1-42.
11 Gelişmekte Olan Ülkelerde Günümüz Kent Sorunları: Kentsel Ayrışma Teresa Caldeira, City of Walls: Crime, Segregation and Citizenship in São Paulo, University of California Press, 2000, pp. 256-296.
12 Gelişmekte Olan Ülkelerde Günümüz Kent Sorunları: Kentsel Çevresel Sorunlar Jorge E. Hardoy, Diana Mitlin and David Satterthwaite, Environmental Problems in an Urbanizing World, Earthscan, 2004, pp. 87-148.
13 Gelişmiş Ülkelerde Günümüz Kent Sorunları: Soylulaştırma, Yoksulluk, Etnik/Bölgesel Ayrışma, Suç Mark Gottdiener and Ray Hutchison, The New Urban Sociology, 4th ed., Westview Press, 2011, pp.209-243.
14 Gelişmiş Ülkelerde Günümüz Kent Sorunları: Soylulaştırma, Yoksulluk, Etnik/Bölgesel Ayrışma, Suç Mark Gottdiener and Ray Hutchison, The New Urban Sociology, 4th ed., Westview Press, 2011, pp.209-243.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Dersin Kitabı

Mark Gottdiener and Ray Hutchison (2011) pp.209-243.

Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
1
5
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
30
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
2
6
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
22
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
151

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak.
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest