SOC 360 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Din Sosyolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 360
Bahar
3
0
3
7

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Ders, toplumsal hayatta dinin yeri ve fonksiyonları üzerine ortaya konan kuramsal yaklaşımlar ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmaları işleyecektir. Bu çerçevede öğrencilerin, dinin bireysel ve kamusal hayatı nasıl şekillendirdiği; dinin toplumsal rollerinde zamanla meydana gelen dönüşümlerin neler ve ne şekilde olduğu, ve dinin toplumsal, siyasal ve bireysel hayatın bir unsur olmaya hala neden ve nasıl devam ettiği konusunda sosyolojik bir anlayış geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Dinsel inançların temellerini sosyolojik açıdan tanımlayabilir.
  • Dinlerin toplumdaki yeri ve fonksiyonlarını, kuramsal ve somut temelde tartışabilir.
  • Dinsel sosyalleşmenin araç ve yolları ile bu sürecin birey indarlığı üzerindeki etkilerini açıklayabilir.
  • Moderleşme ve sekülerleşme süreçlerinin dinin toplumsal rol ve fonksiyonlarında meydana getirdiği değişimi açıklayabilir.
  • Dini örgüt ve hareketlerin arkasında yer alan dinamikleri açıklayabilir.
  • Din-siyaset bağlantısı üzerinde değerlendirmelerde bulunabilir.
  • Dinin toplumsal cinsiyet rollerini belirleme ve etnik farklılıkların ifadesini nasıl şekillendirdiğini tartışabilir.
Tanımı Ders, dinlerin toplumdaki yeri ve fonksiyonları (toplumsal birlik, control, düzen, disiplin vs.) üzerine ortaya konulan sosyolojik kuram ve yaklaşımları; toplumsal eylem, örgütlenme ve hareketleri nasıl motive ettiğini; ve birey dindarlığı ile bunun toplumsal yansımalarını kapsar. Dinlerin toplumsal rolü ve yerinde zamanla meydana gelen değişimleri izlemek amacıyla din konusu, modernleşme, sekülerleşme, postmodernite ve küreselleşme gibi temel toplumsal dönüşümlerle bağlantılı olarak da tartışılacaktır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin sunumu, kapsamı ve gereklilikleri konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi Introduction to the course. L. Kurtz, Gods in the Global Village, London: Sage. pp.15-65.
2 Dinin sosyolojik tanımları Book II. “Sociological Perspective”pp.1-40. Book III. pp.16-31
3 Din üzerine sosyolojik yaklaşımlar Macro Perspectives: Classical Sociologists and their Theories of Religion. Book.I pp.30-48; Weber’s Sociology of Religion
4 Durkheim'ın Din Sosyolojisi Google books: Durkheim on Religion: A Selection of Readings with Bibliographies
5 Bir Kültürel Sistem Olarak Din Book I. pp.49-75 Bellah, “Ritual Roots of Society and Culture”, Book III. pp.31-45.
6 Modernizm ve Çokkültürlülük Kurtz, Gods in a Global Village.
7 Din ve Siyaset, Ara Sınav Book II. pp.145-204.
8 Dinsel Köktencilik, Öğrenci Sunumlarının Başlangıcı Book II. pp.179-204.
9 Dinsel Orgütler ve Hareketler Religion and social movements; Book.I. pp.133-151. Delibas, K (2009) pp.89-103
10 Din ve Toplumsal Cinsiyet Turner: pp.221-242 (Blackboard)
11 Din ve Ekonomi, Sınıf İçi Yazı Çalışması Book II. pp. 206-219.
12 İslam'ın Sosyolojisi Turner pp.364-383 (Blackboard)
13 Dinin Geleceği, Ödev Teslim Son Tarihi Book II. pp.384-425.
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi Dersin gözden geçirilmesi
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Dersin Kitabı I: I. Furseth & P. Repstad (2006) An Introduction to the Sociology of Religion, Classical and Contemporary Perspectives, London: Ashgate. BOOK II: R. L. Johnstone, (2007) Religion in Society, New jersey: Prentice Hall. BOOK III: M. Dillon (Edit.) (2003) Handbook of the Sociology of Religion, London: C BOOK BOOK IV: B. Turner (Edit) (2003) Sociology of Religion, Oxford: Oxford University Press. Cambridge University Press. Delibaş K., (2015) The Rise of Political Islam in Turkey: Urban Poverty, Grassroots Activism and Islamic Fundamentalism, I.B.Tauris, London. Delibaş K. (2009) Conceptualizing Islamic Movements: The Case of Turkey, International Political Science Review, Vol. 30, No. 1, 89-103.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
20
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
22
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
Final / Sözlü Sınav
1
25
    Toplam
161

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek. X
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest