SOC 390 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Etnisite ve Irk Sosyolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 390
Güz/Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(lar)ı -
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencileri etnisite ve etnik çatışma üzerine geliştirilen sosyolojik kuramlarla tanıştırmaktır. Bunu yaparken dersten beklenti, öğrencilerin etnik farklılıkların toplumsal pozisyonu, algısı ve farklı etnik gruplar arasındaki ilişkinin doğası hakkında sosyolojik bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • etnik kimliğin kökenleri üzerine geliştirilen sosyolojik kuranları gündelik ya da akademik analizlerinde kullanabilir.
  • etnik kimliğin biolojik bir gerçeklik mi yoksa toplumsal süreçlerle inşa edilen sosyolojik bir unsur mu olduğunu tartışabilir.
  • etnik kimliğin siyasal, toplumsal hayatta ya da bireysel deneyimlerde yeri üzerine tartışmalar geliştirebilir
Tanımı Ders, etnik kimlik kavramı, söz konusu kimliğin toplumsal ve tarihi kökenkeri, etnik grupların toplumsal pozisyonları, ve etnik gruplar arası ilişkilerin doğasını anlama çabasıyla geliştirilen temel sosyolojik kuramları kapsamaktadır.

 Ders Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin sunumu, kapsamı ve gereklilikleri konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi
2 Klasik etnisite kuram ve yaklaşımları Chapter 2
3 NeoMarksizm: Kapitalizm, sınıf ve kültür Chapter 3
4 İşlevselcilik: Etnisite, modernleşme, ve toplumsal entegrasyon Chapter 4
5 Sembolik etkileşimcilik: Etnik kimliğin toplumsal inşaası Chapter 5
6 Arasınav 1
7 Sosyobioloji: Yayılmış aile olarak etnik gruplar Chapter 6
8 Rasyonel tercih kuramı: Bireysel kazanım olarak etnik grup üeliği Chapter 7
9 Seçkin (elit) kuramı: Siyasal kaynak olarak etnisite Chapter 8
10 NeoWeberci Kuram: Toplumsal statü olarak etnik kimlik Chapter 9
11 Arasınav 2
12 Temelci yaklaşımların reddi: Etnik kimliği çözümleme Chapter 10
13 Sosyolojik kuram ve etnisite Chapter 11
14 Türkiye deneyimleri üzerine sınıfiçi tartışma
15 Türkiye deneyimleri üzerine sınıfiçi tartışma
16 Final

 

Dersin Kitabı Sinisa Malesevic, The Sociology of Ethnicity, Sage Publications, 2004.
Diğer Kaynaklar

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
2
50
Final Sınavı / Sözlü Sınav
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
2
15
Final / Sözlü Sınav
1
14
    Toplam
140

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak. X
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest