SOC 308 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Şehir Sosyolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SOC 308
Bahar
3
0
3
6

Ön Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere kent sosyolojisi alanınındaki temel konu ve kavramları tanıtmak ve günümüz kentleşme sorunlarını ortaya koymaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kentsel alanların ortaya çıkışını ve kent-kır ayrımını anlar.
  • Kent ve kent yaşamının sosyal, kültürel ve siyasi bağlamda anlamlarını açıklayabilir.
  • Kent ve kent mekanı üzerine ortaya konan klasik ve günümüz kuramsal yaklaşımlarını bilir.
  • Gelişmiş ve gelişmekte olan bölgelerde kentsel eğilimleri ve problemleri karşılaştırmalı bir yaklaşım ile anlar.
  • Hızlı kentleşmenin günümüz toplumlarında yarattığı problemleri anlar.
Ders Tanımı Kentsel yaşamın dönüşümünü farklı kültürel, toplumsal ve tarihsel bağlamlar içinde inceler. Klasik ve çağdaş kentleşme kuramlarını tartışır. Gelişmiş ve gelişmekte olan bölgelerde kentleşme, kentleşmenin günümüzde ortaya çıkardığı olgu ve problemler ve bunların toplumsal sonuçlarını inceler.

 Ders Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin genel tanıtımı Neil Brenner, 2012, “What is critical urban theory?” in Cities For People, Not For Profit, 11-23
2 Şehirlerin Ortaya Çıkması ve Sanayi Devrimi -Mark Gottdiener & Ray Hutchison, 2006, The New Urban Sociology, Westview Press, Ch2 (21-41) -Suggested: Berlin: Symphony of a Great City by Walter Ruttmann (1927)
3 Kent Sosyolojisinin Yükselişi -Mark Gottdiener & Ray Hutchison, The New Urban Sociology, 2006, Westview Press, Ch3
4 Kent Ekonomi Politiği John Macionis and Vincent Parrillo, Cities and Urban Life, 6th ed.,Pearson, pp. 119-148.
5 Kentsel Ayrışma -Mark Hutter, 2011, Experiencing Cities, Chapter 11
6 Neoliberal Şehir -Mark Hutter, 2011, Experiencing Cities, Chapter 11
7 ARA SINAV
8 Gelişmekte Olan Ülkelerde Kentleşme -Mark Gottdiener & Ray Hutchison, 2006, The New Urban Sociology Ch. 13
9 Türkiye'de Kentleşme Documentary: Ekümenopolis by İmre Azem
10 Türkiye'de Kentleşme Mike Davis, Planet of Slums, selections Demirtaş & Şen, Varoş Identity, in MES. (available at blackboard). In-class activity I (18th April)
11 Kamusal Alan -Mark Hutter, 2011, Experiencing Cities, Chapter 9
12 Gözetleme ve Kontrol -Mark Hutter, 2011, Experiencing Cities, Chapter 10 In-class activity II (29th April)
13 Toplumsal Cinsiyetleştirilmiş Şehir -Mark Hutter, 2011, Experiencing Cities, Chapter 12
14 Dersin gözden geçirilmesi - Discussion of Final Papers -Neil Brenner, 2012, “What is critical urban theory?” in Cities For People, Not For Profit, 11-23
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final ödevi

 

Dersin Kitabı

Mark Gottdiener and Ray Hutchison (2011) pp.209-243.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Derse Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
35
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınav / Sözlü Sınav
1
30
Final Sınavı / Sözlü Sınav
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
35
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
Sınav haftası dahil değildir. 16 x uygulama/lab ders saati
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınavlar / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
22
Çalıştay
Portfolyo
Ara Sınavlar / Sözlü Sınavlar
1
12
Final / Sözlü Sınav
    Toplam
136

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Sosyoloji alanındaki kavram ve fikirleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek. X
2 Sosyolojinin klasik ve çağdaş kuramlarını bilmek, bunlar arasındaki farklılıkları ve ilişkileri tanımlayabilmek X
3 Sosyoloji alanında edindiği temel kuramsal bilgileri eleştirel bir yaklaşımla kullanabilmek. X
4 Sosyoloji alanının gerektirdiği metodolojik bilgi donanımına sahip olarak sosyolojik bir araştırmayı bireysel ya da grup üyesi olarak başından sonuna kadar planlayıp uygulayabilmek. X
5 Yerel, ulusal ve küresel konuları/sorunları tanımlayabilmek, bu sorunlar üstüne değerlendirme yapabilmek. X
6 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek yazılı ve sözlü olarak paylaşabilmek. X
7 Sosyoloji alanın gerektirdiği disiplinler arası bakış açısına sahip olmak, bu doğrultuda diğer disiplinlerden yararlanabilmek ve bu disiplinlere ilişkin temel bilgilere sahip olmak.
8 Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1). X
9 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level). X
10 İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek.
11 Sosyolojik verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere ve eleştirel bakış açısına sahip olmak. X
12 Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle iş ve gündelik yaşamında kullanabilmek X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest